Kanji by school grade – practice

First grade (80 kanji)

Second grade (+160 kanji = 240 kanji)

西 地 池

Third grade (+200 kanji = 440 kanji)

使 宿 調 追 庭 笛

Fourth grade (+200 kanji = 640 kanji)

官 管 漁 共 建 健 氏 史 兆 腸 便

Fifth grade (+185 kanji = 825 kanji)

営 衛 過 賀 耕 鉱 構 興 講 再 災 妻 退 貿 綿

Sixth grade (+181 kanji = 1006 kanji)

沿 誤 后 降 鋼 刻 穀 骨 姿 誕 段 党 糖 並 陛

During Junior High School (+316 kanji = 1322 kanji)

威 為 偉 違 緯 壱 暇 箇 雅 更 恒 稿 豪 芝 斜 僧 燥 拓 濁 沖 跳 澄 沈 殿 唐 桃 胴 峠 膚 賦 舞 捕 舗 謡 翼 麗 暦

End of Junior High School (+285 kanji = 1607 kanji)

詠 悦 閲 佳 架 慨 該 概 郭 隔 穫 冠 勘 岐 忌 軌 既 棋 棄 騎 欺 虐 虚 峡 啓 掲 鶏 鯨 孤 弧 娯 悟 孔 綱 酵 墾 債 搾 錯 施 諮 慈 軸 疾 湿 赦 邪 殊 寿 潤 遵 如 嬢 錠 穂 随 髄 瀬 婿 斥 隻 惜 籍 摂 託 諾 鍛 壇 聴 陳 鎮 墜 痘 匿 篤 尿 畔 藩 蛮 碑 泌 苗 赴 慕 簿 芳 邦 奉 縫 乏 濫 吏 隆 猟 陵 糧 厘 廉 錬 炉

During Senior High School (+333 kanji = 1940 kanji)

姻 韻 畝 浦 疫 謁 凹 翁 虞 渦 禍 靴 寡 懐 劾 垣 核 殻 嚇 潟 括 喝 褐 轄 堪 棺 款 閑 還 艦 宜 偽 糾 窮 恭 矯 暁 琴 謹 襟 吟 勲 薫 茎 渓 蛍 慶 傑 嫌 献 謙 繭 顕 弦 呉 碁 江 侯 洪 貢 溝 衡 購 懇 佐 唆 詐 斎 崎 酢 桟 肢 嗣 賜 滋 璽 漆 遮 酌 爵 珠 儒 叔 淑 粛 俊 准 殉 叙 升 抄 尚 宵 詔 奨 彰 償 礁 浄 壌 醸 津 迅 甚 帥 枢 崇 据 杉 拙 窃 仙 栓 旋 践 遷 薦 繊 禅 漸 租 曹 喪 槽 逐 秩 嫡 衷 弔 挑 眺 懲 勅 朕 塚 漬 坪 呈 廷 邸 謄 騰 洞 凸 屯 寧 把 覇 培 媒 賠 伯 舶 煩 頒 妃 披 扉 罷 賓 頻 瓶 扶 併 塀 幣 弊 紡 朴 堀 奔 抹 岬 銘 悠 猶 融 庸 窯 羅 酪 硫 虜 累 塁

End of Senior High School (+196 kanji = 2136 kanji)

挨 曖 宛 嵐 畏 萎 椅 彙 茨 咽 淫 唄 鬱 怨 媛 艶 旺 岡 臆 苛 牙 瓦 楷 潰 諧 崖 蓋 骸 柿 顎 葛 釜 鎌 韓 玩 伎 毀 畿 臼 嗅 僅 錦 惧 串 窟 詣 憬 稽 隙 桁 拳 鍵 舷 虎 錮 勾 梗 喉 乞 傲 駒 痕 沙 挫 采 塞 埼 柵 刹 拶 斬 恣 摯 餌 鹿 呪 袖 羞 蹴 芯 腎 須 裾 凄 醒 脊 戚 煎 羨 腺 詮 箋 膳 遡 曽 爽 踪 捉 遜 汰 唾 堆 戴 綻 緻 酎 貼 嘲 捗 椎 爪 鶴 諦 溺 填 妬 藤 瞳 栃 頓 貪 那 奈 梨 虹 捻 罵 剥 箸 氾 汎 阪 斑 眉 肘 阜 訃 蔽 餅 璧 蔑 哺 蜂 貌 頬 睦 勃 昧 枕 蜜 冥 麺 冶 弥 喩 湧 妖 瘍 沃 拉 辣 藍 璃 慄 侶 瞭 瑠 呂 賂 弄 籠 麓 脇